МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


В ПГ по МСС са сформирани 12 гру

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

                              Групи по проекта в ПГ по МСС                                                                                Изяви на групите:

Занимания поинтереси:                               Обучителни затруднения:                             Математика 10 клас               Знаещите и можещите успяват

Аз избирам да успея                                    Географията - лесна и приятна                                 Лесна кухня                 Фолклор на етносите

Екотуризъм                                                   Забавна граматика                                                     Пъстра трапеза                 Екотуризъм

Здрав дух в здраво тяло                               Знаещите и можещите успяват                         Аз избирам да успея          Природолюбител

Опознай родния край                                  Лесна кухня                                                            Геаграфията - лесна и приятна

Природолюбител                                         Математика 10 клас

Фолклор на етносите                                  Пъстра трапеза