ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ПРАВИЛНИК

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет

към ПГ по МСС "Пейо Кр. Яворов"

ЗАПОВЕД