Информация за обществени поръчки от ПГ по МСС „П.К.Яворов“ гр. Гоце Делчев

Заповед за непроведен търг с тайно наддаване

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 Заповед за обявяване на търг

Документация

Договор за наем

 Оферта

Заявление за участие

Декларация за условия

Декларация за оглед

Декларация за несъстоятелност

Данни за участникПублична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: - възложена

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление,
маркиран червен, за нуждите на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“

Заповед за възлагане на обществена поръчка за гориво

техническа спецификация

ценово предложение

договор

техническо предложение

образци декларации

Протокол за решение на комисията 

Договор за възлагане