Документи
 

общи финансови
Бланка за преструктуриране на учебното съдържание Отчет на бюджета 01-03-2013г
Харта на ученика от ПГ по МСС "П .К. Яворов" Отчет на бюджета за 2013 г.
Стратегия за намаляване на отсъствията Отчет на бюджета за 2015г.
Правилник за дейността на ПГ по МСС през учебната 2015/16г. Изпълнение на бюджета към 2015г.
Правилник за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Изпълнение на бюджета към 01-2016г.
Етичен кодекс на работещите с деца Изпълнение на бюджета към 02-2016г.
Спортен календар Месечно изпълнение на бюджета за 2016г.

Вътрешни правила за определяне реда за достъп до 
активите и информация в ПГ по МСС "П.К.Яворов"

Изпълнение на бюджета към 31.03.2016
Етичен кодекс на служителите в ПГ по МСС "П.К.Яворов" Данни от ЕС-РА
План за контролната дейност на директора Отчет на бюджета към 30.06.2016г.  Обяснителна записка
2016-17 година 2016-17 година
Харта на ученика Отчет на бюджета към 30. 09.2016
Правилник за вътрешния трудов ред Отчет на бюджета към 31.07.2016
Осигуряване на средства по НП "Достъпно и сигурно училище" Отчет на бюджета към 31.12.2016
Бюджет 2017 година
Вътрешни правила за работна заплата
Анекс към вътрешни правила за работна заплата
Анекс към вътрешни правила за работна заплата
Отчет на бюджета към 31.03.2017
Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017г. - 30.09.2017г.